Over Ambulante Dienst Den Haag

Over de Ambulante Dienst

De Ambulante Dienst Den Haag cluster 2 maakt deel uit van Stichting VierTaal. Binnen VierTaal werken we samen met drie andere ambulante diensten en diverse scholen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking in de regio’s Amsterdam, Almere, Schagen en Den Haag. Hierdoor kunnen we als dienst gebruikmaken van alle kennis en faciliteiten die de scholen en diensten samen hebben en op deze manier de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. In alle vier genoemde regio’s zijn de ambulante diensten aan de scholen verbonden.

Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die een ondersteuningsarrangement hebben gekregen van de CvO (Commissie van Onderwijs) van Stichting VierTaal. De begeleiding vindt plaats op reguliere scholen.

Ondersteuning van de ambulant begeleider

Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling en de  ondersteuningsbehoeften van de school. De begeleiding van de ambulant begeleider bestaat uit twee delen;  de begeleiding en ondersteuning van de leerling en de school.

Begeleiding van de leerling

De ambulant begeleider begeleidt en ondersteunt de leerling in het regulier onderwijs met het doel om aan de onderwijsbehoeften tegemoet te komen op spraak-taalgebied. De ambulant begeleider kan hierin ondersteunen door met de leerling te werken.

Begeleiding van de school

De begeleiding van de ambulant begeleider richt zich op de ondersteuning van de leerkracht die een duidelijk omschreven ondersteuningsvraag heeft ten aanzien van de leerling.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Lees verder

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over. Binnen de groep slechthorenden is er sprake van een grote diversiteit. De mate en de aard van het gehoorverlies kan verschillen, evenals het tijdstip en de manier waarop het gehoorverlies is ontstaan. Verder kan de oorzaak, de leeraanleg, de hoorstatus van de ouders en de acceptatie van de ouders van het gehoorverlies verschillen en van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling.

Lees verder

Passend Onderwijs

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs krijgen de reguliere scholen zorgplicht en de landelijke instellingen van Cluster 2 ondersteuningsplicht.

Lees verder

Het team van de Ambulante Dienst Den Haag bestaat uit gekwalificeerde leerkrachten, een gedragswetenschapper en logopedisten met ervaring in het werken met leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Lees meer op de website van VierTaal

Klachtenregeling

Voor stichting VierTaal is er een klachtenregeling. Deze geldt alleen indien u een klacht hebt over de werkwijze van een VierTaal medewerker of van de ambulante dienst.

Lees meer