Voor professionals

Algemene informatie (werkwijze)

Bij een vermoeden van een communicatieve en/of auditieve beperking van een leerling kan de school in samenwerking met de ouders deze leerling aanmelden bij de ambulante dienst VierTaal. 

Wanneer de school in samenwerking met de ouders/verzorgers een leerling heeft aangemeld zijn er een drietal fasen te onderscheiden binnen het traject Aanmelden en Afstemmen . 

Als eerst komt de aanmelding vanuit de school binnen bij het aanmeldpunt. Een trajectbegeleider bekijkt het binnengekomen dossier en beoordeelt het aan de hand van de richtlijnen toelaatbaarheid van Stichting Siméa, de ondersteuningsvraag van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling. Wanneer een leerling mogelijk in aanmerking kan komen voor ambulante begeleiding wordt het dossier doorgegeven aan de dienst ambulante begeleiding en wordt een ambulant begeleider aan het dossier gekoppeld. Hiermee wordt fase 1 gestart.

Bij de start van fase 1 maakt de ambulant begeleider een afspraak met de school voor een observatiemoment en een gesprek met de leerkracht en de intern begeleider. Ook wordt een afspraak gemaakt met de ouders voor een gesprek en benadert de ambulant begeleider de behandelend logopedist en mogelijk overige betrokkenen.

De ambulant begeleider inventariseert de verwachtingen en wensen van de betrokkenen. De ambulant begeleider verzamelt gegevens over het functioneren van de leerling middels gesprekken en observaties. Alle informatie wordt samengevat in het begeleidingsplan en dit document is het uitgangspunt voor de bespreking in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) op de ambulante dienst. De CvL is een multidisciplinair overleg waarin wordt gekeken of de leerling in aanmerking komt voor begeleiding vanuit cluster 2 en welke ondersteuning nodig is. Het kan zijn dat de leerling niet in aanmerking komt voor begeleiding en dat de begeleiding na fase 1 wordt beëindigd. Ook wanneer de school geen hulpvragen meer heeft (de ondersteuningsbehoefte) wordt de begeleiding beëindigd.

Bij de start van fase 2 is er een overleg tussen de ambulant begeleider, school en ouders waarin de overwegingen en de adviezen van de CvL besproken worden. 

In dit overleg wordt gekeken op welke wijze de hulp het best gegeven kan worden, zodat de leerling zo optimaal mogelijk kan functioneren op de reguliere school. De aandacht gaat hierbij uit naar de auditieve en/of  communicatieve beperking van de leerling en de daarmee eventuele samenhangende leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. 

Naar aanleiding van de bespreking vult de ambulant begeleider in samenwerking met de school het begeleidingsplan aan waarin de begeleidingsdoelen voor zowel de leerlingbegeleiding als de leerkrachtondersteuning geformuleerd worden. 

In het OPP van de school zal naar het handelingsdeel van dit begeleidingsplan verwezen worden. 

De gestelde doelen worden samen met de school en ouders/verzorgers aan het eind van een afgesproken periode geëvalueerd. Tevens wordt deze evaluatie door de ambulant begeleider besproken in de CvL en deze zal advies uitbrengen met betrekking tot het aanvragen van een arrangement.

Het aanvragen van een arrangement is afhankelijk van de ernstmaat, de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de school.

Als na het onderzoek in deze fase blijkt dat de leerling hieraan voldoet kan er een ondersteunings  –of onderwijsarrangement aangevraagd worden bij de Commissie van Onderzoek (CvO) van VierTaal. De CvO neemt een besluit over het toekennen van het arrangement.

Voor de uitvoering van dit arrangement worden de doelen van het begeleidingsplan uit fase 2 verder aangevuld. De gestelde doelen worden twee keer per jaar besproken en geëvalueerd. 

Aan het einde van deze begeleidingsperiode wordt de leerling wederom in de CvL besproken en wordt bekeken of de leerlingen nog voldoet aan de ernstmaat en zo ja welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften er nog zijn.  Als de leerling voldoet dan is het mogelijk om een verlenging van het ondersteuningsarrangement aan te vragen. Deze verlenging van maximaal 1 jaar dient wederom aangevraagd te worden bij de Commissie van Onderzoek (CvO) van VierTaal.  De CvO neemt een besluit over het toekennen van de verlenging.

Aanmeldprocedure

Aanmelden

lees meer
Samenwerking

Aandacht voor relatie school - AB-er

lees meer
Begeleiding

Afgestemde onderwijs-ondersteuning

lees meer

Praktische informatie en downloads

Aanmeldformulier Advies en Ondersteuning Cluster 2