Verwijzing Speciaal Onderwijs

Wanneer uit de ernst van de stoornis, de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school blijkt dat er met ambulante ondersteuning niet voldoende ondersteuning kan worden geboden, kan in overleg met alle betrokkenen gekozen worden voor plaatsing op een school speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/VSO).

Plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) verloopt via het samenwerkingsverband. Hierbij moet door de IB-er van de basisschool een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband.

Plaatsing op de cluster 2-school

Voor plaatsing op een cluster 2 school moet voor de leerling een intensief arrangement worden aangevraagd bij de CvO. Deze aanvraag wordt onderbouwd door recente onderzoeken (logopedisch en psychologisch) en het OPP/ groeidocument. Deze commissie besluit vervolgens of de leerling toelaatbaar is in het speciaal onderwijs. Wanneer dit het geval is kent de CvO een intensief arrangement toe. Hiermee is een leerling plaatsbaar in het speciaal onderwijs.

De aanmelding vindt op de hiervoor geschetste manier plaats via het aanmeldpunt van het Trajectbureau, waarbij de ambulant begeleider kan ondersteunen. Wanneer uit de gegevens duidelijk blijkt dat deze aanvraag voldoet aan de ernstmaat van de criteria en dat de school onvoldoende ondersteuning kan bieden, kan een aanvraag bij de Commissie Van Onderzoek (CvO) worden ingezet.

Bij een positief advies van de CvO wordt een beschikking van maximaal 4 jaar afgegeven. Jaarlijks wordt op de school geëvalueerd en gekeken of de leerling nog gebaat is bij speciaal onderwijs. Hierbij kan worden besloten om het intensieve aanbod te verlengen of kan een verwijzing naar een andere vorm van primair onderwijs (bao, sbo, (v)so), al dan niet weer met ambulante begeleiding, worden ingezet.

Bij plaatsing op een speciaal onderwijs-school kunnen ouders een keuze maken tussen de scholen van VierTaal en Kentalis.

Begeleiding school en leerkracht

Lees meer

Begeleiding leerling

Lees meer

Terugplaatsing

Lees meer